نشست تخصصی هم اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در خصوص نحوه تعامل با دانشکده تعلیم و تربیت برگزار شد.

در این نشست تخصصی دکتر اسکندری معاونت امور مدارس استان تهران ضمن تشریح مدل اجرایی تعامل مدارس با دانشکده تعلیم و تربیت، بر شرح وظایف مدارس در قبال دانشکدگان اشاره داشتند و تاکید داشتند که این تعامل بایستی همراه هم افزایی بوده و منجر به توسعه و بهبود فرآیند یاددهی یادگیری در مدارس شود. ایشان همچنین اشاره داشتند که طبق مدل اجرایی، مدارس مسائل را تعریف و دانشکده در راستای مسائل مطرح شده راهبردهایی را در قالب تیم های تخصصی ارائه دهند. معاون امور مدارس استان تهران ضمن اظهار امیدواری به برقراری هم افزایی بین مدارس و دانشکده، خواستار رویکرد محور شدن مدارس با همکاری دانشکده تعلیم و تربیت شدند.

در ادامه سرکار خانم دکتر بنیسی، رئیس دانشکده تعلیم و تربیت به ارائه گزارشی از فعالیت های دانشکده و بازخورد ارزیابی ها ارائه دادند و با اشاره به ظرفیت های موجود در رشته های تحصیلی در حوزه آموزش، برای برگزاری جلسات آموزش خانواده اعلام آمادگی کردند.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 26