پست سازمانینام و نام خانوادگیشماره تماس داخلیشماره تماس مستقیمپست الکترونیکی
حوزه ریاستدکتر رسول اسکندریinfo@tehran-sama.ir
مسئول دفتر و حوزه ریاستشیوا اصلانی۱۰۱aslani@tehran-sama.ir
مسول روابط عمومی و فمناوری اطلاعات و ارتباطاتفرشید فرخ پور۱۰۴ – ۱۰۹farokhpoor@tehran-sama.ir
نماینده حقوقیحمیدرضا شکوری۱۰۵shakoori@tehran-sama.ir
حراستherasat@tehran-sama.ir
مدیر آموزشی، پژوهشی و فرهنگیسیدجمال صبح خیز۴۰۱sobhkhiz@tehran-sama.ir
کارشناس مسئول آموزشمسعود فراهانی ۴۰۲
مدیر اداری و مالیمحرمعلی الهویی۲۰۱
رئیس امور اداریمحمدرضا مختاری۳۰۱
کارشناس امور اداریحمیدرضا کاشفی۳۰۲
کارشناس کارگزینی و اموررفاهیمسلم سمیعی پور۳۰۳
کارشناس عمرانفرشید کمالی۳۰۴
رییس امور مالیپریسا فرشاد۲۰۳
کارشناس مالیآزاده مراپور۲۰۵
کارشناس مالیفریده فتح اله پور۲۰۴
کارپرداز و امور قراردادهاحسن نکونام۳۰۵
تکنسین فنی و عمرانیسعید بختیاری۱۱۴
مسئل دبیرخانهسید جلیل الله کریمی۳۰۶