کارگاه توانمند سازی با عنوان ” آشنایی با ویژگی های دانش آموزان نسل زد و آلفا”

اولین کارگاه توانمند سازی با عنوان “ آشنایی با ویژگی های دانش آموزان نسل زد و آلفا” برای معاونین آموزشی،انضباطی و آموزگاران پایه ها برگزار شد. در این کارگاه ضمن معرفی نیازهای آموزشی نسل زد و آلفا، ابزارها و تسهیل سازهای آموزشی جهت کارآمدتر شدن آموزش توسط آموزگاران قرن ۲۱ پرداخته شد و اپلیکیشن های آموزشی معرفی گردید. در پایان به الگوهای تدریس و فرآیند یاددهی یادگیری از طریق این ایستگاه ها پرداخته شد. شایان ذکر است این دوره به روش هیبریدی در سطح مدارس ابتدایی و با شرکت ۱۳۰ نفر که ۶۰ نفر حضوری و ۷۰ نفر آنلاین برگزار شد.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 26