نشست تخصصی بررسی فرآیند اجرایی تعامل دانشکدگان تعلیم و تربیت و مدارس سما استان تهران

در این نشست که با حضور خانم دکتر حمیدی فر رئیس امور دانشکدگان تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر اسکندری معاونت امور مداس استان تهران، خانم دکتر بنیسی و خانم دکتر خانزادی رئیس و معاون آموزشی دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی واحد تهران جنوب و دکتر میرزایی مدیر آموزش و پژوهش مدارس استان تهران، فرآیند اجرایی تعامل دانشکده و مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر حمیدی فر با تشریح ساختار و نوع ارتباط دانشکدگان با مدارس در قالب عرصه های تربیتی، بر ایجاد هم افزایی از طریق مشارکت دانشکدگان و مدارس تاکید داشتند و با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در دانشکدگان و مدارس، برقراری ارتباط مطلوب را در ایجاد جریان تحولی نکته مهم و کلیدی و نقطه عطف دانستند. وی با اشاره بر شرح فعالیت دانشکدگان در قبال مدارس با تاکید بر جایگاه مدارس و ارکان مدرسه، دانشکدگان را به عنوان یک مزیت رقابتی برای مدارس سما در محیط رقابتی با مدارس دیگر برشمردند.
در ادامه، دکتر اسکندری مدل اجرایی پیشنهادی برای کارآمدتر و هدفمندتر شدن این تعامل با دانشکدگان را مطرح و سپس ساز و کارهای اجرایی مدل پیشنهادی را تشریح نمودند و سپس به زیرساخت های لازم برای اجرای این فرآیند جهت ایجاد جریان تحول اشاره داشتند. همچنین ایشان به انتظارات و دغدغه های مدارس براساس رویکرد غالب مدرسه اشاره و بر فراهم ساختن بسترهای موجود در حوزه منابع انسانی متخصص در قالب تیم های تخصصی از سوی دانشکدگان تاکید ورزیدند.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 15