دکتر اسکندری با اشاره به شروع جنایات دیگری از سوی رژیم غاصب صهیونیست هم اکنون در غزه رقم خورده است و تصور نمی کردند که ابعاد این خیزش مردمی با واکنش های گسترده جهانی و مسلمانان روبرو شود.
وی با بیان اینکه در نظام تعلیم و تربیت هم باید توسعه علمی برای دانش آموزان رقم زده شود و هم برای مسئله تربیت برنامه ریزی و طراحی داشته باشیم ، شناسایی استعدادها و شکوفایی آن در دانش آموزان امری اساسی است و اجرایی سازی سند تحول با تلاش مضاعف و نگاه مدیریتی و توانمندسازی مدیران مدارس در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی ضمن تاکید بر اهمیت ارزشیابی عملکرد مدارس در راستای بهبود مستمر کیفیت مدارس بر اجرای رویکرد هدفمند ارزشیابی عملکرد در مدارس اشاره داشت.
دکتر رزقی با تاکیدبر اهمیت اطلاعات ثبت شده در پرتال مدارس بیان نمود: اطلاعات به صورت کامل به موقع جهت بهره برداری حداکثری از اطلاعات به عنوان بانک اطلاعاتی جامع ثبت شود.
دکتر میرزایی با ارائه گزارش از شاخص های مورد سنجش در سامانه پایش کیفیت مدارس سازمان به صورت کامل فرآیند ارزشیابی عملکرد مدارس را تبیین و مراحل ارزشیابی و شاخص های مورد تاکید را برای مدیران تشریح ساخت.
در ادامه روسای اداری و مالی ضمن بیان اهم بخشنامه ها ، مسائل و مشکلات موجود در فرآیند اداری و نقش نظارتی ستاد تاکید داشتند.

روابط عمومی سما
روابط عمومی سما
مقالات: 26