بازدید دکتر حشمتیان از سرای نوآوری و فناوری آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

بر اساس این گزارش جلسه ای مشترک بین جناب آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری تهران غرب، سرکار خانم دکتر حشمتیان معاون آموزشهای عمومی و مهارتی سما استان تهران، سرکار خانم دکتر احدیان سرپرست مرکز رشد تهران غرب برگزار شد؛ که در آن موضوعات مختلفی جهت همکاری های مشترک بین سرای نوآوری و مجموعه این مدارس در راستای برگزاری رویدادهایی مشترک در حوزه نوآوری دانش آموزی، شبکه سازی با شرکتهای مستقر در سرای نوآوری در راستای توسعه حوزه نوآوری دانش آموزی مطرح شد.

بازدید دکتر حشمتیان از سرای نوآوری و فناوری آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب

بر اساس این گزارش جلسه ای مشترک بین جناب آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری تهران غرب، سرکار خانم دکتر حشمتیان معاون آموزشهای عمومی و مهارتی سما استان تهران، سرکار خانم دکتر احدیان سرپرست مرکز رشد تهران غرب برگزار شد؛ که در آن موضوعات مختلفی جهت همکاری های مشترک بین سرای نوآوری و مجموعه این مدارس در راستای برگزاری رویدادهایی مشترک در حوزه نوآوری دانش آموزی، شبکه سازی با شرکتهای مستقر در سرای نوآوری در راستای توسعه حوزه نوآوری دانش آموزی مطرح شد.
در انتهای جلسه بازدیدی از شرکت های مستقر در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب صورت گرفت.

روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 38