دکتر احمدی رئیس موسسه علوی در اولین روز نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهدمقدس

دکتر احمدی رئیس موسسه علوی در اولین روز نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهدمقدس بیان داشت : در سند تحول بنیادین مدیر مدرسه معلمی مومن ، خلاق ، متعهد ، منعطف و راهبر تربیتی توصیف شده است و در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاداسلامی نیز در بخش راهبردها تقویت فضائل اخلاقی و باورهای دینی و التزام به مسئولیت های اجتماعی موردتاکید قرار گرفته است. براین اساس مدیران مدارس و بخش های مختلف از جمله در راهبری و هدایت باید رشد معنوی و اخلاقی دانش آموزان را وجهه همت خود قرارداده و در نظارت باید مدام مراقبت خود را در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی و فکری معلمان و دانش آموزان اعمال نمایند. ارتباط با خانواده در جهت هماهنگی و همسویی با ارزشهای دینی و در بحث آسیب های اجتماعی با همکاری معلمان چالش ها و خطرات فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی را مرتب رصد نمایند. دراین دوره اموزشی در موضوع مدیریت اسلامی حسین احمدی معاون اسبق اموزش عمومی وزارت اموزش وپرورش به عنوان سخنران این موضوع رامورد تاکیدقرار دادند که بعضی از روشها ، محتواها و مفاهیم جاری در مدارس ، بویژه در گذشته ، مطابق با نظام و معیاراسلامی نبوده و نفوذ فرهنگ غربی که بر مبنای اومانیسم ، ما دیگری و نسبی گرایی است باید در عمل توسط مدیران و معلمان اصلاح و مفاهیم غنی و ارزشمند دینی جایگزین آن گردد. همچنین لازم است سند تحول بنیادین و سند تحول و تعالی دانشگاه سرلوحه برنامه ها و فعالیت های مدیران و معلمان و مربیان قرار گرفته و نگرانی های مسئولان عالی رتبه نظام را در زمینه بی توجهی به این اسناد برطرف گردد.
dr ahmadi دکتر احمدی رئیس موسسه علوی در اولین روز نشست هم اندیشی مدیران مدارس سما استان تهران در شهر مشهدمقدس بیان داشت : در سند تحول بنیادین مدیر مدرسه معلمی مومن ، خلاق ، متعهد ، منعطف و راهبر تربیتی توصیف شده است و در سند تحول و تعالی دانشگاه آزاداسلامی نیز در بخش راهبردها تقویت فضائل اخلاقی و باورهای دینی و التزام به مسئولیت های اجتماعی موردتاکید قرار گرفته است. براین اساس مدیران مدارس و بخش های مختلف از جمله در راهبری و هدایت باید رشد معنوی و اخلاقی دانش آموزان را وجهه همت خود قرارداده و در نظارت باید مدام مراقبت خود را در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی و فکری معلمان و دانش آموزان اعمال نمایند. ارتباط با خانواده در جهت هماهنگی و همسویی با ارزشهای دینی و در بحث آسیب های اجتماعی با همکاری معلمان چالش ها و خطرات فضای مجازی ، شبکه های اجتماعی را مرتب رصد نمایند. دراین دوره اموزشی در موضوع مدیریت اسلامی حسین احمدی معاون اسبق اموزش عمومی وزارت اموزش وپرورش به عنوان سخنران این موضوع رامورد تاکیدقرار دادند که بعضی از روشها ، محتواها و مفاهیم جاری در مدارس ، بویژه در گذشته ، مطابق با نظام و معیاراسلامی نبوده و نفوذ فرهنگ غربی که بر مبنای اومانیسم ، ما دیگری و نسبی گرایی است باید در عمل توسط مدیران و معلمان اصلاح و مفاهیم غنی و ارزشمند دینی جایگزین آن گردد. همچنین لازم است سند تحول بنیادین و سند تحول و تعالی دانشگاه سرلوحه برنامه ها و فعالیت های مدیران و معلمان و مربیان قرار گرفته و نگرانی های مسئولان عالی رتبه نظام را در زمینه بی توجهی به این اسناد برطرف گردد.
روابط عمومی
روابط عمومی
مقالات: 42